Zapraszamy do składania ofert !!! @ 22.10.2018

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pt. ” Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pierścieni stalowych” w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, firma Rypińskie Zakłady Metalowe Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Wszelkie niezbędne informacje (zapytanie ofertowe wraz załącznikami) znajdują się w poniżej:

Zapytanie ofertowe na Voucher Badawczy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o posiadanym potencjale

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku powiązań

Załącznik nr 4 -wzór umowy o wykonanie Prac Badawczych VB

Załącznik nr 5 -Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 6-Załącznik nr 2 do umowy o VB

 

 

 

 


http://r-z-m.pl/aktualnosci.php